قیمت اتاق های هتل مروارید ارومیه

اتاق تک تخته 1,417000 ریال
اتاق دو تخته 1,962,000 ریال
اتاق سه تخته 2,507,000 ریال
سوئیت چهارتخته 3,052,000 ریال
سوئیت پنج تخته 4,500,000 ریال
سوئیت پنج نحته 5,000,000 ریال
تخت اضافه 500,000 ریال