چشم اندازهای محیط اطراف هتل مروارید ارومیه

نمایی از ظلع جنوبی هتل مروارید از آنسوی رودخانه شهر چایی

نمایی دیگر از ظلع جنوبی هتل مروارید از آنسوی رودخانه شهر چایی

منظره ایی زیبا از ضلع جنوبی هتل مروارید ارومیه

نمایی زیبا از تراس های اتاق ها طبقه دوم

نمای زیبای دیگری از تراس رستوران شیشه ایی

نمای زیبای دیگری از تراس رستوران شیشه ایی

نمای زیبای دیگری از ضلع جنوبی هتل در شب