تماس با ما

شما می توانید جهت هرگونه سئوال با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمائید.

شماره تلفن1 شماره تلفن2 شماره تلفن3 فکس صندوق پستی
پذیرش 0443469861 0443469860 0443466300 0443464030 hotelmorvarid98@gmail.com

مدیر مرکز توسعه گردشگری

0443469861

امور مالی هتل+فکس

04433444799
مدیر هتل 09144460365
مدیر داخلی 09144460365